Home / Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. I almindelighed:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i mangel af anden skriftlig aftale og betegnes i det følgende som Kontrakten.

2. Indgåelse af kontrakt:

En kontrakt anses for at være indgået, når DeltaPix Aps sender en skriftlig accept af ordren inden for enhver tidsfrist, der er angivet af køberen. Køberen skal angive et gyldigt virksomhedsregistreringsnummer.

3. Tegninger og beskrivende dokumenter: Vægte, dimensioner, kapaciteter, priser, ydeevne og andre data i kataloger, prospekter, cirkulærer, reklamer, illustrationer og prislister er kun vejledende. Sådanne data er ikke bindende, undtagen i det omfang de ved henvisning udtrykkeligt er inkluderet i kontrakten.

4. Tegninger, beskrivelser og reservedelslister: Tegninger, beskrivelser og reservedelslister, som DELTAPIX APS har overdraget til køberen, må ikke kopieres eller vises til eller overdrages til uautoriserede personer. 5. Alle priser: Alle priser er CPT Copenhagen ekskl. moms og andre skatter eller afgifter pålagt i Danmark eller i udlandet. Priserne er inklusive emballage, som ikke kan returneres. Priserne kan ændres uden forudgående varsel.
6. Forsendelse: Sker for købers regning og risiko. DELTAPIX APS er villig til at forsikre forsendelsen ved modtagelse af købers instruktioner herom.

7. Tidspunkt for levering:
Leveringstidspunktet skal være som angivet i DELTAPIX APS’s bekræftelse af
rækkefølge og vil blive overholdt så vidt muligt. DELTAPIX APS kan under ingen omstændigheder påtage sig ansvar for udskudt levering, og en udskudt levering berettiger heller ikke til annullering af ordren.
8. Betalingsbetingelser:

Alle priser er i euro (€) og ekskl. moms og andre gældende afgifter. De tilgængelige betalingsmetoder omfatter dem, der leveres via vores sikre online betalingsgateway.

9. Returnerede varer:
DELTAPIX APS’ accept af returnerede varer skal være underlagt en forudgående aftale. Returneringer accepteres kun, hvis de ledsages af en kopi af den originale faktura. Sådanne varer skal nå DELTAPIX APS intakte og i god stand og skal videresendes til DELTAPIX APS gratis.
10. Reparationer:
Hvis et produkt returneres med krav om garantireparation, skal en kopi af den originale faktura vedlægges produktet som garantibevis. Hvis den ikke medfølger, forbeholder DeltaPix APS sig ret til at afgøre, om produktet er dækket af garantien.
Produkter, der returneres uden for garantien, vil blive repareret og faktureret i henhold til vores faste takster. Priser kan oplyses på forespørgsel.
Produkter, der viser sig at være uden fejl, vil blive opkrævet et test- og inspektionsgebyr i henhold til vores standardgebyrer, der gælder for både garanti- og ikke-garantireparationer.

11. Force Majeure:
DELTAPIX APS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser forårsaget af naturkatastrofer, krige, uanset om de er erklæret eller ej, optøjer, borgerlige uroligheder, handlinger, ordrer eller anmodninger fra enhver regering eller anden myndighed, strejker, lockouts, produktionsulykker og enhver anden årsag, der ligger uden for DELTAPIX APS’ kontrol.

Garanti:
DELTAPIX APS garanterer, at deres udstyr er fri for materiale- og fabrikationsfejl i et eller to år fra leveringsdatoen, afhængigt af det specifikke produkt. Inden for denne periode er DELTAPIX APS villig til at udskifte eller reparere – uden beregning – alle defekte varer, forudsat at det defekte udstyr eller komponenter sendes uden omkostninger til DELTAPIX APS.
Ingen andre krav accepteres i forbindelse med defekte varer. Denne garanti omfatter ikke normal slitage eller udstyr, der har været udsat for misbrug, forsømmelse, uheld, forkert installation eller anvendelse eller manglende overholdelse af en påkrævet vedligeholdelsesplan, når det er angivet i manualen.
I tilfælde, hvor det bestilte udstyr skal interagere med og fungere sammen med andet udstyr, er det købers ansvar at give DELTAPIX APS tilstrækkelige specifikationer og data, og der tages ikke ansvar for funktionsfejl som følge af ufuldstændige og/eller forkerte oplysninger. DELTAPIX APS skal underrettes skriftligt om mangler senest 14 dage efter, at sådanne mangler har vist sig, og senest et år efter leveringsdatoen. Kundens rapport skal indeholde alle detaljer og henvise til udstyrets model- og serienummer.
Garantien bortfalder, hvis der er gjort uautoriserede forsøg på at reparere fejl eller modificere udstyret.
Hvis noget udstyr repareres eller ændres uden skriftligt samtykke fra DELTAPIX APS, kan DELTAPIX APS ikke holdes ansvarlig for eventuelle udgifter, der påløber derved, og garantien vil derefter være ugyldig. Ingen garanti kan overdrages til en tredjepart uden skriftligt samtykke fra DELTAPIX APS.

13. Ansvarsfraskrivelse:
DELTAPIX APS er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af tid eller løn eller andre følgeskader som følge af defekte varer eller brugen af varerne. DELTAPIX APS er ikke ansvarlig for personskade og skade på ejendom, medmindre det påvises, at DELTAPIX APS har gjort sig skyldig i grov forsømmelse.

14. Godkendelser:
Alt elektronisk udstyr er CE-godkendt i henhold til EU’s rådsdirektiv(er) 89/336/EØF af 3. maj 1989. Desuden vil udstyret normalt opfylde sikkerhedsstandarderne EN 60065 og IEC 950.
Enhver brug af produkterne sker helt og holdent på kundens egen risiko.
Kunden er forpligtet til at opretholde eller være en del af et affaldsgenvindingsprogram i henhold til love og regler i det land, hvor distributøren er bosiddende, og “Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EF)”.

15. Korrekt lov:
Enhver tvist i forbindelse med aftalen og/eller leveringen af varerne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København i henhold til dansk lovgivning.

16. Afvigende forhold:
Enhver afvigelse fra ovenstående betingelser skal bekræftes skriftligt af DELTAPIX APS.